Adana Notebook Tamir Servisi

Adana Dell Laptop Servisi

Yetkili Servis Değiliz. Yetkili Servis için Lütfen DELL Türkiye ile iletişime Geçin

Adana Dell Notebook servisi

Adana Dell Teknik servisimize getirmiþ olduðunuz Dell Laptop'larýnýzý teknik elamanlarýmýzla yapacaðýnýz karþýlýklý görüþmede sorunlarý belirlenir ve size yapým aþamasý hakkýnda bilgisi verilir ve ücretli bir iþlemse ücret bilgisi verilir. Mümkünse bilgisayarýnýz hemen yapýlýr. Arýza tespiti uzun sürecek bir iþlemse teslim alýnarak Teknik servisimizde kapsamlý olarak yazýlýmsal ve donanýmsal sorunlarýný tespiti yapýlarak size telefonla bilgisi verilir. Onay vermeniz durumunda da en kýsa sürelerde yapýlarak geri verilir.

  • Arýza tespiti ücretsiz.

Servisimizde Dell Laptop ve PC ile ilgili yaptýðýmýz iþlerden bazýlarý.

Dell Laptop Lcd ve Led ekran tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Laptop Ram deðiþimi, ram eklenmesi, ram upgrade.
Dell Laptop Harddisk deðiþimi, notebook Hdd deðiþimi.
Dell Laptop Anakart tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Laptop Bios yazýlýmý update edilmesi onarýlmasý.
Dell Laptop Elektronik parçalarýn onarýmý.
Dell Laptop Lcd ekran inverter tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Laptop Optik okuyucu, sürücü Cdrom, Dvd rom, combo, Dvd-Writter, deðiþim
Dell Laptop Led kablo, Lcd Cable, Lcd ekran kablosu tamiri, deðiþimi.
Dell Laptop Adaptör tamiri, onarýmý.
Dell Laptop Ekran kartý tamiri, vga tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Laptop Ýþlemci deðiþimi, cpu deðiþimi, upgrade edilmesi.
Dell Laptop Usb, Seri, Paralel, lpt port, Network, Ses, Pcmcia vs port tamiri.
Dell Laptop Klavye tamiri, deðiþimi, eksik olan tuþlarýn tamamlanmasý.
Dell Laptop Þifre kýrýlmasý, Bios þifresi kýrýlmasý, þifre çözülmesi.
Dell Laptop Parça deðiþimi Harddisk, Ram, Optik okuyucu (Cdrom, Dvd rom, Dvd
Dell Laptop Floresan deðiþimi.
Dell Laptop Speaker tamiri, onarýmý, deðiþimi.
Dell Laptop Harddisk yedekleme, Hdd, bilgi, veri yedekleme.
Dell Laptop Ýþletim Windows sistemi kurulumu ve recovery.
Dell Laptop Virüs temizlemesi, virüs taramasý, trojan taramasý.
Dell Laptop Driver sürücülerinin yüklenmesi, güncellenmesi.

Adana Dell Laptop Servisi

Dell Lcd ve Led Ekranlar

Dell Lcd ve Led Ekranlar

Dell Laptop için Orjinal Lcd, Led ekranlar Siz çayýmýzý içene kadar Teknik arkadaþlarýmýz tarafýndan takýlýr ve kontrolleri yapýlýr ve teslim edilir.

Daha baþka sorunlarýnýzda ve sorularýnýzda arkadaþlarýmýzdan yardým alabilirsiniz Dell Notebook Ekranlarý tahmininizden daha da saðlam ürünlerdir ama kaza sonucunda kýrýla bilmektedir ve ekranýn doðal eskime sürecinden dolayýda arýzaya geçmektedir. Kýrýlmýþ olan ekranlarda ekranýn siyah veya renkli olarak çizik olmasý, içine mürekkep dökülmüþ gibi olmasý, ekranýn beyazlamasý, ekranýn 2 ye 4 e 6 ya 8 e bölünmesi gibi durumlar oluþmaktadýr.

Ekranlarýn doðal süreçte arýzaya geçmesinde ise görüntünün aþýrý solmasý, çok rahatsýz edici ufak ýþýklarýn ortaya çýkmasý, sað veya sol tarafýn kararmasý veya tamamen kararmasý gibi sýralayabiliriz. Adana Dell servisimizde Notebook ve Laptoplarýnýzýn Orjinal ekranlarý siz çayýnýzý içene kadar takýlmaktadýr. Servisimize gelen bilgisayarlarýnýzýn Kontroller ve bakýmýný da yapýlmýþ olur.

Dell Harddisk, Hdd

Dell Harddisk, Hdd

Dell Laptop Harddiskleri Adana Dell servisi olan firmamýzda
15 dk takýlmaktadýr.

Ýsterseniz takýlan hard disk’e Gerekli Olan yazýlýmlar ve Programlar yüklenerek teslim edilir: Dell Notebooklarda harddisklerin darbeden dolayý bozulmamasý için Dell her geçen gün yeni tedbirler alýyor ama bazen sert darbeler sonucunda arýzaya geçmektedir. Diðer taraftanda yanlýþ kurulan programlar ve bulaþtýrmýþ olduðumuz virüslerden dolayýda hard diskler bozulmaktadýr. Hangi sebepten dolayý bozulmuþ olursa olsun Dell servisi Adana firmamýzda veri kurtarma iþlemleride yapýlmaktadýr.

Dell Türkçe Klavye

Dell Türkçe Klavye

Dell Laptop Türkçe ve Ýngilizce Klavyeleri 15 dak. Takýlmaktadýr

Orjinal olmayan Klavyeleri taktýran müþterilerimizin tuþlarýn üzerindeki yazýlarýn silinmesinden dolayý servisimize gelerek tekrardan Orjinal klavye taktýrmaktadýrlar. Sizde maðdur olmak istemiyorsanýz Orjinal Dell Klavyesi Taktýrýnýz.

Dell Batarya - Pil

Dell Batarya - Pil

Dell Laptop orjinal Bataryalarý Adana Adana semtinde bulunun Dell servisimizde Dell Orjinal bataryalarý alabilirsiniz. Yeni Almýþ olduðunuz Dell Bataryayý ilk seferinde 12 saat þarja tutunuz. Bilgisayarýnýzla ilgili tüm sorunlarýnýzda teknik arkadaþlarýmýzla halledebilirsiniz.

Batarya hakkýnda yanlýþ olan bilgide Bataryayý çýkarýp kullanmak olayýdýr bu tamamen yanlýþ olan ve bataryanýn çok daha çabuk bitmesine ve süresinin azalmasýna neden olursunuz. Yapmanýz gereken ayda Notebook veya Laptoptan þarj adaptörün çekip batarya tamamen bitene kadar kullanmaktýr ve tekrar þarj etmektir. Bunu ayda bir veya iki sefer yapmanýz yeterli olacaktýr bu þekilde bataryanýn ömrünü tam olarak ve daha Performanslý kullanacaksýnýz

Dell Anakart

Dell Anakart

Dell Laptop Anakartlarý

Adana dell servisi 'mizde Dell modellerinin Anakartlarý bulunmaktadýr. o an elimizde olmayan veya yeni model olan Laptop ve Notebook Anakartlarý temin edilmektedir. Servisimize Anakart arýzasý ile gelen Dell Notebook ve Laptoplarýn genelde arýza sebeplerini baþýnda sývý temasý ve þarj adaptörünün bozuk olmasý veya Yan sanayi adaptörlerin kullanýlmasýdýr. Dell sevisi Adana Firmamýzda tüm modellerin anakartlarýn bulunmasý ve bu anakartlarýn tamiri yapýlmaktadýr.

Dell Þarj Adaptörü

Dell Þarj Adaptörü

Dell Laptop için Orjinal Þarj adaptörü, Þarj cihazý, þarj aleti,

Adana Dell servisi 'mizde orjinal Dell Adaptörler sürekli bulunmaktadýr. Ýstediniz zamanda gelip alabilirsiniz. Bir çok kullanýcýný yaptýðý bir hata Adaptörleri bozulduðunda elinin altýnda olan baþka bir markaya ait adaptörü kullanmaktadýr. Bu durumda diðer marka için yapýlmýþ olan adaptörün Voltajý ve Amperi Farklý olduðu için o anda çalýþmaktadýr ama daha sonraki saatlerde veya günlerde Anakartý yakmaktadýr. Bu duruma düþmemek için üþenmeyin ve Orjinal olan Dell Þarj adaptörünü alarak bilgisayarýnýzýn arýza yapmamsýný garantilemiþ olun.

Dell 1537 Þarj adaptörü, 1537 Batarya, 1537 Lcd ekran, 1537 Led ekran, 1537 Ekran kartý, 1537 Anakart, 1537 Ram, 1537 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 1537 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell M11X Þarj adaptörü, M11X Batarya, M11X Lcd ekran, M11X Led ekran, M11X Ekran kartý, M11X Anakart, M11X Ram, M11X Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, M11X Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 3550 Þarj adaptörü, 3550 Batarya, 3550 LCD ekran, 3550 Led ekran, 3550 Ekran kartý, 3550 Anakart, 3550 Ram, 3550 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 3550 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell H511 Þarj adaptörü, H511 Batarya, H511 LCD ekran, H511 Led ekran, H511 Ekran kartý, H511 Anakart, H511 Ram, H511 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, H511 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 1555 Þarj adaptörü, 1555 Batarya, 1555 LCD ekran, 1555 Led ekran, 1555 Ekran kartý, 1555 Anakart, 1555 Ram, 1555 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 1555 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell Xps L501X Þarj adaptörü, Xps L501X Batarya, Xps L501X LCD ekran, Xps L501X Led ekran, Xps L501X Ekran kartý, Xps L501X Anakart, Xps L501X Ram, Xps L501X Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, Xps L501X Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell XPS 502S Þarj adaptörü, XPS 502S Batarya, XPS 502S LCD ekran, XPS 502S Led ekran, XPS 502S Ekran kartý, XPS 502S Anakart, XPS 502S Ram, XPS 502S Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, XPS 502S Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell XPS 15Z Þarj adaptörü, XPS 15Z Batarya, XPS 15Z Lcd ekran, XPS 15Z Led ekran, XPS 15Z Ekran kartý, XPS 15Z Anakart, XPS 15Z Ram, XPS 15Z Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, XPS 15Z Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 4050 Þarj adaptörü, 4050 Batarya, 4050 Lcd ekran, 4050 Led ekran, 4050 Ekran kartý, 4050 Anakart, 4050 Ram, 4050 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 4050 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 1645 Þarj adaptörü, 1645 Batarya, 1645 Lcd ekran, 1645 Led ekran, 1645 Ekran kartý, 1645 Anakart, 1645 Ram, 1645 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 1645 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell L502X Þarj adaptörü, L502X Batarya, L502X Lcd ekran, L502X Led ekran, L502X Ekran kartý, L502X Anakart, L502X Ram, L502X Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, L502X Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 1645 Þarj adaptörü, 1645 Batarya, 1645 LCD ekran, 1645 Led ekran, 1645 Ekran kartý, 1645 Anakart, 1645 Ram, 1645 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 1645 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell Laptop Þarj Cihazý, Adaptör
Dells Laptop Batarya, Pil
LCD ekran deðiþimi ve tamiri
LED ekran deðiþimi ve tamiri
Dell Laptop Cd Rw Cd rom
Dells Laptop Ekran kartý
Dell Laptop Klavye
Dell Laptop Ram, Bellek
Dell Laptop Chip deðiþimi
Dell Laptop Anakart
Dell Laptop Hdd, Harddisk
Dells Laptop Anakart ve tamiri
Dell Laptop Menteþe ve kasa
Dells Laptop Dc Soket deðiþimi
Adana Laptop Servisi    Adana Dell Teknik Servisi    Adana Dell Laptop Servisi    Adana Dell Laptop Servisi    Adana Dell Tamir Servisi    > Adana Dell Servisi, Seyhan Dell Servisi, Ceyhan Dell Servisi, Adana Dell Servisi, Adana,Adana, Aladað, Maraþ, Adana, Hatay Dell Laptop, Notebook ve Bilgisayar Tamir, Bakým Teknik servis < Adana Dell servisi    Ekran deðiþimi    Anakart Mainboard    Bataryasý    Adaptör   Ram   Harddisk   Alt kasa     Ýnvertör    Dell Minibook   Dell Dizüstü   Lcd Panel    Yedek Parça    Led Panel     Cd-Dvd-Rw   Cpu    Fan   Tuþ Takýmý     Lcd Cable       Lcd Cover   Floresan    Lcd inverter    Power Jack    kasa    Video Board   Ekran kartý

Bize çokmu uzaktasýnýz, vaktinizmi yok
Adana dýþýndamý yaþýyorsunuz arýzalý
Notebook, Laptop bilgisayarlarýnýzý
kargo ile bize yollayýnýz.
devamý...
Yada Adaptör, batarya gibi yedek parçalaramý
ihtiyacýnýz var biz size yollayalým

Tags; Adana Dell Notebook servisi, Ceyhan Dell servisi, Seyhan Dell servisi, Dell Ram, Dell Hdd, Dell türkçe klavye, Adana Dell Notebook servisi, Adana Dell Laptop servisi, Adana, Adana Dell Notebook servisi,Adana tamiri, Adana Dell Tamir servisi, Adana Dell þarj cihazý, Adana Dell tamiri, Adana Dell Servisi, Ulus Dell Laptop tamiri,Adana Dell þarj adaptörü,Pozantý Dell servisi, Adana, Adana Dell notebook servisi, Adana Dell servisi, Adana Dell servisi, tamiri, 100, Yüzüncü yýl Dell notebook servisi, Adana, Adana, AdanaDell servisi, Notebook bataryasý, Adana Dell ekran deðiþimi, ekran kararýyor, ekran 4 e bölünüyor, Ekranda çizikler var, þarj olmuyor, Dell Batarya çabuk bitiyor, Lcd Ekran tamiri ve deðiþimi, Türkiye Dell