Adana Notebook Tamir Servisi                                                                                                

Dell özel servisi Adana

Yetkili Servis Değiliz. Yetkili Servis için Lütfen DELL Türkiye ile iletişime Geçin

Adana Dell Bilgisayar Servisi 

Adana Dell Bilgisayar servisi

Adana Dell Teknik servisimize getirmiþ olduðunuz Dell Bilgisayar'larýnýzý teknik elamanlarýmýzla yapacaðýnýz karþýlýklý görüþmede sorunlarý belirlenir ve size yapým aþamasý hakkýnda bilgisi verilir ve ücretli bir iþlemse ücret bilgisi verilir. Mümkünse bilgisayarýnýz hemen yapýlýr. Arýza tespiti uzun sürecek bir iþlemse teslim alýnarak Teknik servisimizde kapsamlý olarak yazýlýmsal ve donanýmsal sorunlarýný tespiti yapýlarak size telefonla bilgisi verilir. Onay vermeniz durumunda da en kýsa sürelerde yapýlarak geri verilir.

  • Arýza tespiti ücretsiz.

Servisimizde Dell Bilgisayarlarda yaptýðýmýz iþlemlerin bazýlarý.

Dell Bilgisayar Lcd ve Led ekran tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Bilgisayar ram deðiþimi, ram eklenmesi, ram upgrade.
Dell Bilgisayar harddisk deðiþimi, notebook Hdd deðiþimi.
Dell Bilgisayar anakart tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Bilgisayar bios yazýlýmý update edilmesi onarýlmasý.
Dell Bilgisayar elektronik parçalarýn onarýmý.
Dell Bilgisayar lcd ekran inverter tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Bilgisayar optik okuyucu, sürücü Cdrom, Dvdrom, combo, Dvd-Writter, deðiþim
Dell Bilgisayar lcd kablo, lcd cable, lcd ekran kablosu tamiri, deðiþimi.
Dell Bilgisayar adaptör tamiri, onarýmý.
Dell Bilgisayar ekran kartý tamiri, vga tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Bilgisayar iþlemci deðiþimi, cpu deðiþimi, upgrade edilmesi.
Dell Bilgisayar Usb, Seri, Paralel, lpt port, Network, lan, Ses, Pcmcia vs port tamiri.
Dell Bilgisayar Klavye tamiri, deðiþimi, eksik olan tuþlarýn tamamlanmasý.
Dell Bilgisayar þifre kýrýlmasý, Bios þifresi kýrýlmasý, þifre çözülmesi.
Dell Bilgisayar Parça deðiþimi Harddisk, Ram, Optik okuyucu (Cdrom, Dvdrom, Dvd
Dell Bilgisayar floresan deðiþimi.
Dell Bilgisayar speaker tamiri, onarýmý, deðiþimi.
Dell Bilgisayar harddisk yedekleme, hdd, bilgi, data yedekleme.
Dell Bilgisayar iþletim sistemi kurulumu ve recovery.
Dell Bilgisayar virüs temizlemesi, virüs taramasý, trojan taramasý.
Dell Bilgisayar sürücülerinin yüklenmesi, güncellenmesi.
Dell Bilgisayar driverlerinin yüklenmesi, güncellenmesi.

Adana Dell Bilgisayar servisi

Dell Bilgisayar Ekran deðiþimi tamiri

Dell Lcd ve Led Ekranlar

Dell Bilgisayar için Orjinal Lcd, Led ekranlar Siz çayýmýzý içene kadar Teknik
arkadaþlarýmýz tarafýndan takýlýr ve kontrolleri yapýlýr ve teslim edilir.

Daha baþka sorunlarýnýzda ve sorularýnýzda arkadaþlarýmýzdan yardým alabilirsiniz Dell Bilgisayar Ekranlarý tahmininizden daha da saðlam ürünlerdir ama kaza sonucunda kýrýla bilmektedir ve ekranýn doðal eskime sürecinden dolayýda arýzaya geçmektedir. Kýrýlmýþ olan ekranlarda ekranýn siyah veya renkli olarak çizik olmasý, içine mürekkep dökülmüþ gibi olmasý, ekranýn beyazlamasý, ekranýn 2 ye 4 e 6 ya 8 e bölünmesi gibi durumlar oluþmaktadýr.

Ekranlarýn doðal süreçte arýzaya geçmesinde ise aþýrý solmasý, çok rahatsýz edici ufak ýþýklarýn ortaya çýkmasý, sað veya sol tarafýn kararmasý veya tamamen kararmasý gibi sýralayabiliriz. Adana Dell servisimizde Notebook ve Laptoplarýnýzýn Orjinal ekranlarý siz çayýnýzý içene kadar takýlmaktadýr. Servisimize gelen bilgisayarlarýnýzýn Kontroller ve bakýmýný da yapýlmýþ olur.

Dell Bilgisayar þarj adaptörü

Dell Þarj Adaptörü

Dell Bilgisayar için Orjinal Þarj adaptörü, Þarj cihazý, þarj aleti,

      Adana Dell servisi 'mizde orjinal Dell Adaptörler sürekli bulunmaktadýr. Ýstediniz samanda gelip alabilirsiniz. Bir çok kullanýcýný yaptýðý bir hata Adaptörleri bozulduðunda elinin altýnda olan baþka bir markaya ait adaptörü kullanmaktadýr.

      Bu durumda diðer marka için yapýlmýþ olan adaptörün Voltajý ve Amperi Farklý olduðu için o anda
çalýþmaktadýr ama daha sonraki saatlerde veya günlerde Anakartý yakmaktadýr. Bu Duruma düþmemek için üþenmeyin ve Orjinal olan Dell Þarj adaptörünü alarak bilgisayarýnýzýn arýza yapmamsýný garantilemiþ olun.

Dell Batarya - Pil

Dell Bilgisayar orjinal Bataryalarý

Adana Adana semtinde bulunun Dell servisimizde Dell Orjinal bataryalarý alabilirsiniz.

      Yeni Almýþ olduðunuz Dell Bataryayý ilk seferinde 12 saat þarja tutunuz. Bilgisayarýnýzla ilgili tüm sorunlarýnýzda teknik arkadaþlarýmýzla halledebilirsiniz. Batarya hakkýnda yanlýþ olan bilgide Bataryayý çýkarýp kullanmak olayýdýr bu tamamen yanlýþ olan ve bataryanýn çok daha çabuk bitmesine ve süresinin azalmasýna neden olursunuz. Yapmanýz gereken ayda bir veya iki sefer yapmanýz yeterlidir. Notebook veya Laptoptan þarj adaptörün çekip batarya tamamen bitene kadar kullanmaktýr ve tekrar þarj etmektir. Bunu ayda bir veya iki sefer yapmanýz yeterli olacaktýr bu þekilde bataryanýn ömrünü tam olarak ve daha Performanslý kullanacaksýnýz

Dell Bilgisayar Türkçe klavye

Dell Türkçe Klavye

Dell Bilgisayar Türkçe ve Ýngilizce Klavyeleri 15 dak. Takýlmaktadýr.

      Orjinal olmayan Klavyeleri taktýran müþterilerimizin tuþlarýn üzerindeki yazýlarýn silinmesinden dolayý servisimize gelerek tekrardan Orjinal klavye taktýrmaktadýrlar.Sizde maðdur olmak istemiyorsanýz

Orjinal Dell Klavyesi Taktýrýnýz.

Dell Bilgisayar harddisk Hdd

Dell Harddisk, Hdd

Dell Bilgisayar PC'lerinizin Harddiskleri Adana Dell servisi olan firmamýzda
15 dk takýlmaktadýr.

       Ýsterseniz Takýlan hard disk’e Gerekli Olan yazýlýmlar ve Programlar yüklenerek Teslim edilir:

Dell Bilgisayar harddisk'lerin darbeden dolayý bozulmamasý için Dell her geçen gün yeni tedbirler alýyor ama bazen sert darbeler sonucunda arýzaya geçmektedir.

       Diðer taraftanda yanlýþ kurulan programlar ve bulaþtýrmýþ olduðumuz virüslerden dolayýda hard diskler bozulmaktadýr.

Hangi sebepten dolayý bozulmuþ olursa olsun Dell servisi Adana firmamýzda veri kurtarma iþlemleride yapýlmaktadýr.

Dell Bilgisayar Anakart

Dell Anakart

Dell Bilgisayar Anakart'larý

     Adana dell servisimizde Dell modellerinin Anakartlarý bulunmaktadýr. o anda elimizde olmayan veya yeni model olan Laptop ve Notebooklarýn Anakartlarý temin edilmektedir.

     Servisimize Anakart arýzasý ile gelen Dell Bilgisayarlar genelde arýza sebeplerini baþýnda sývý temasý ve þarj adaptörünün bozuk olmasý veya Yan sanayi adaptörlerin kullanýlmasýdýr. Dell sevisi Adana Firmamýzda tüm modellerin anakartlarýn bulunmasý ve bu anakartlarýn tamiri yapýlmaktadýr.

Dell Bilgisayar Windows kurulumu

Dell Windows 7 Xp Vista Kurulumu

     Dell Bilgisayar Program kurulumlarý Yazýlým bakýmlarý ve virüs temizlenmesi gibi i þlemleriniz teknik arkadaþlarýmýz tarafýndan eksiksiz olarak kurulur ve yapýlandýrýlýr.

Dell Bilgisayar Adanat

Dell Anakart

     Dell Bilgisayar Anakartlarý Stoklarýmýzda bulunur olmayan anakartlar tedarik edilir. Dell Servisi Adana Firmamýzda Anakart tamiride yapýlmaktadýr. Anakartlar genelde sývý temasýyla veya bozul olan bir Usb takmakla arýzalanmaktadýr.

DEVAMI Adana Dell Teknik Servisi

Dell 5520 Þarj adaptörü, 5520 Batarya, 5520 Lcd ekran, 5520 Led ekran, 5520 Ekran kartý, 5520 Anakart, 5520 Ram, 5520 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 5520 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell L026320104E Þarj adaptörü, L026320104E Batarya, L026320104E lcd ekran, L026320104E Led ekran, L026320104E Ekran kartý, L026320104E Anakart, L026320104E Ram, L026320104E Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, L026320104E Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 1015 Þarj adaptörü, 1015 Batarya, 1015 Lcd ekran, 1015 Led ekran, 1015 Ekran kartý, 1015 Anakart, 1015 Ram, 1015 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 1015 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 1330 Þarj adaptörü, 1330 Batarya, 1330 Lcd ekran, 1330 Led ekran, 1330 Ekran kartý, 1330 Anakart, 1330 Ram, 1330 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 1330 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 1545 Þarj adaptörü, 1545 Batarya, 1545 Lcd ekran, 1545 Led ekran, 1545 Ekran kartý, 1545 Anakart, 1545 Ram, 1545 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 1545 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 1525 Þarj adaptörü, 1525 Batarya, 1525 lcd ekran, 1525 Led ekran, 1525 Ekran kartý, 1525 Anakart, 1525 Ram, 1525 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 1525 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 5110 Þarj adaptörü, 5110 Batarya, 5110 Lcd ekran, 5110 Led ekran, 5110 Ekran kartý, 5110 Anakart, 5110 Ram, 5110 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 5110 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 5040 Þarj adaptörü, 5040 Batarya, 5040 Lcd ekran, 5040 Led ekran, 5040 Ekran kartý, 5040 Anakart, 5040 Ram, 5040 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 5040 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell B501 Þarj adaptörü, B501 Batarya, B501 Lcd ekran, B501 Led ekran, B501 Ekran kartý, B501 Anakart, B501 Ram, B501 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, B501 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 15R Þarj adaptörü, 15R Batarya, 15R Lcd ekran, 15R Led ekran, 15R Ekran kartý, 15R Anakart, 15R Ram, 15R Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 15R Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 14R Þarj adaptörü, 14R Batarya, 14R LCD ekran, 14R Led ekran, 14R Ekran kartý, 14R Anakart, 14R Ram, 14R Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 14R Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell 5010 Þarj adaptörü, 5010 Batarya, 5010 Lcd ekran, 5010 Led ekran, 5010 Ekran kartý, 5010 Anakart, 5010 Ram, 5010 Harddisk, Parça satýþý, Parça fiyatý, 5010 Þarj aleti, Orijinal Adaptör, Anakart tamiri ve deðiþimi

Dell Bilgisayar Þarj Cihazý, Adaptör
LCD ekran deðiþimi ve tamiri
LED ekran deðiþimi ve tamiri
Dell Bilgisayar Cd Rw Cd rom
Dells Bilgisayar Batarya, Pil
Dells Bilgisayar Ekran kartý ve tamiri
Dell Bilgisayar Klavye
Dell Bilgisayar Ram, Bellek
Dell Bilgisayar Hdd, Harddisk
Dell Bilgisayar Menteþe ve kasa
Dell Bilgisayar Chip deðiþimi
Dells Bilgisayar Dc Soket deðiþimi
Dell Bilgisayar Anakart
Dells Bilgisayar Anakart ve tamiri
Adana Dell Bilgisayar servisi    Adana Dell Teknik servisi    Adana Dell Laptop servisi    Adana Dell Laptop Servisi    Adana Dell Tamir servisi   > Dell Servisi Adana, Dell servisi Seyhan, Dell Servisi Ceyhan, Dell servisi Adana, Adana,Adana, Aladað, Yenice, Adana, Ýskenderun Dell Laptop, Notebook ve Bilgisayar Tamir, Bakým Teknik servis < Dell Servisi    Ekran deðiþimi    Anakart Mainboard    Bataryasý    Adaptör   Ram   Harddisk   Alt kasa     Ýnvertör    Dell Minibook   Dell Dizüstü   Lcd Panel    Yedek Parça    Led Panel     Cd-Dvd-Rw   Cpu    Fan   Tuþ Takýmý     Lcd Cable       Lcd Cover   Floresan    Lcd inverter    Power Jack    kasa    Video Board   Ekran kartý Dell

Bize çokmu uzaktasýnýz, vaktinizmi yok
Adana dýþýndamý yaþýyorsunuz arýzalý
Notebook, Laptop bilgisayarlarýnýzý
kargo ile bize yollayýnýz.
devamý...
Yada Adaptör, batarya gibi yedek parçalaramý
ihtiyacýnýz var biz size yollayalým